Projekty

Název projektu:  Centrum péče o děti

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000552

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření  kvalitního a cenově dostupného zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce a pokrytí nedostatečných kapacit v řešené lokalitě.

Výsledek obrázku pro eu irop

 

 

Název projektu: Dětská skupina Štístko

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008251

Operační program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit nové zařízení pro péči o děti v dětské skupině, která jim poskytne kvalitní a dostupné vzdělávání podle jejich potřeb.

Naše Dětská skupina funguje díky Operačnímu Programu Zaměstnanost financovaného z Evropského Sociálního Fondu.

ESF je jedním ze strukturálních fondů EU, jejichž cílem je zlepšování sociální soudržnosti a hospodářského blahobytu v regionech Unie. Strukturální fondy jsou finanční nástroje, které přerozdělují finanční prostředky a podporují soudržnost v Evropě prostřednictvím koncentrace výdajů do méně rozvinutých regionů. Specifickým cílem výdajů ESF je podpora vytváření většího počtu lepších pracovních míst v EU, což tento fond dělá tak, že spolufinancuje národní, regionální a místní projekty, které zlepšují úroveň zaměstnanosti, kvalitu pracovních míst a otevřenost pracovního trhu v členských státech a jejich regionech.

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. OPZ je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

 

Název projektu: Dětská skupina Štístko II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016680

Operační program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit nové zařízení pro péči o děti v dětské skupině, která jim poskytne kvalitní a dostupné vzdělávání podle jejich potřeb.

Naše Dětská skupina funguje díky Operačnímu Programu Zaměstnanost financovaného z Evropského Sociálního Fondu.

ESF je jedním ze strukturálních fondů EU, jejichž cílem je zlepšování sociální soudržnosti a hospodářského blahobytu v regionech Unie. Strukturální fondy jsou finanční nástroje, které přerozdělují finanční prostředky a podporují soudržnost v Evropě prostřednictvím koncentrace výdajů do méně rozvinutých regionů. Specifickým cílem výdajů ESF je podpora vytváření většího počtu lepších pracovních míst v EU, což tento fond dělá tak, že spolufinancuje národní, regionální a místní projekty, které zlepšují úroveň zaměstnanosti, kvalitu pracovních míst a otevřenost pracovního trhu v členských státech a jejich regionech.

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. OPZ je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.